Disclaimer Otrafashion

Op het gebruik van de website Otrafashion zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze websites, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Otrafashion  (waaronder teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) zijn beschermd door auteursrecht, copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Otrafashion daar vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van informatie

Otrafashion streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Otrafashion niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Otrafashion draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze site.

 E-mail

Otrafashion garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Otrafashion te corresponderen, accepteert u dit risico.